Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Manahau.cz s.r.o.

se sídlem Čermná 222, 543 77

IČ: 063 95 856, DIČ: CZ06395856 (plátce DPH)

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 40189. 

pro prodej online produktů prostřednictvím stránek www.kongreskrizejakoprilezitost.cz

 

Kontaktní údaje:

Jméno: Ing. Tamara Kuchařová

Sídlo firmy, doručovací adresa: Čermná 222, 543 77

Adresa pro elektronickou korespondenci: info@kongreskrizejakoprilezitost.cz

Telefon: +420 774 687 150

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Manahau.cz s.r.o.,  se sídlem Čermná 222, 54377, identifikační číslo: 06395856, zapsané u u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 40189 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Společnost provozuje doprovodné stránky ke kongresu Krize jako příležitost na internetové adrese www.kongreskrizejakoprilezitost.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu či online produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby či online produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého má přístup k objednaným online produktům a službám. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb a online produktů (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb či online produktů jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.      Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet podléhá autorizaci ze strany prodávajícího. Autorizace je podmíněna úhradou objednávky.

 

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace služeb a online produktů (digitální obsah) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb či online produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a online produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.      Pro objednání služeb a online produktů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávané službě či online produktu (objednávané „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.       Digitální obsah je kupujícímu zpřístupněn na stránkách www.kongreskrizejakoprilezitost.cz, po přihlášení do autorizovaného uživatelského účtu kupujícího. Autorizaci provádí prodávající do 24 hod po úhradě kupní ceny. Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. K využívání digitálního obsahu tak kupujícímu stačí jakýkoliv internetový prohlížeč a připojení k internetu. Není-li sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.  

3.10.      Veškerý digitální obsah je chráněn autorským právem a žádná část tohoto digitálního obsahu nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

3.11.    Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že kupující namísto odměny prodávajícímu poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je prodávající zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

 

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801281403/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“) a bezhotovostně prostřednictvím platební brány ShoptetPay.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Případné slevy z ceny služeb a online produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.       Digitální obsah (online produkty) bude kupujícímu zpřístupněn po částech dne 23.1.2023 - 29.1.2023. Od 30.1.2023 bude digitální obsah zpřístupněn okamžikem úhrady kupní ceny. 

4.9.      Digitální obsah bude kupujícímu k dispozici na stránkách www.kongreskrizejakoprilezitost.cz, a to po vytvoření a autorizaci uživatelského účtu. Uživatelský účet bude autorizován do 24 hod po úhradě kupní ceny. 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že vzhledem k charakteru služby a online produktů  je možné odstoupit od kupní smlouvy nejpozději den před zahájením kongresu, tj. do 22.1.2023, a to formou oznámení zaslané na e-mail: info@prodavamesrdcem.cz. Prodávající kupujícímu zašle oznámení o přijetí odstoupení od smlouvy a do 14 dní vrátí platbu za online produkty a služby na jeho bankovní účet. Okamžikem zahájení kongresu dne 23.1.2023 a následně okamžitě po zpřístupnění obsahu a online produktů ztrácí kupující právo na odstoupení ze smlouvy. 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Objednané služby a online produkty jsou kupujícímu dostupné na webových stránkách www.kongreskrizejakoprilezitost.cz, a to po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

6.2.      Pro zaslání objednaných online produktů je využíváno elektronické doručení na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce.

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Kupující nabývá přístup k objednaným službám a online produktům zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.      Kupující získává přístup k objednaným službám a produktům na období končící dnem 31.12.2023.

7.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kongreskrizejakoprilezitost.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8.   Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. V takovém případě, je-li to možné, může kupující požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace prodávající potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže.

7.9.   Kupující v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

7.10. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl kupujícímu poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje kupujícího namísto odměny, nemůže kupující požadovat přiměřenou slevu.

7.11.   Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

7.12.   Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku). Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu info@konkreskrizejakoprilezitost.cz.

7.13.   Prodávající reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace. 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete:

Ochrana osobních údajů

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Manahau.cz s.r.o., Čermná 222, 543 77, adresa elektronické pošty: info@kongreskrizejakoprilezitost.cz, telefon: +420 774 687 150.

V Čermné  dne 1.1.2023